De iPad op Effent

Op de Open Dag van 3 februari 2018 hebben we bekend gemaakt dat in schooljaar 2018-2019 alle leerlingen in klas 1 mavo met een iPad zullen werken. In schooljaar 2019-2020 zullen ook de mh-klassen volgen.

Waarom werken we met een iPad?

In 2016 zijn we gestart met een pilot om ons onderwijs anders vorm te gaan geven. Die pilot had te maken met de nieuwe onderwijskundige visie van onze school. We willen graag meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen, leerlingen meer activeren, motiveren en uitdagen, en voorbereiden op een toekomst waarin technologie een steeds grotere rol speelt. De iPad is een middel om deze doelen te behalen. Naast digitaal leren, blijft ook schrijven en het gebruik van papieren bronnen een belangrijk onderdeel van onze lessen. We spreken dan van "blended learning": een mix van digitale en analoge leeractiviteiten. Na twee pilotjaren hebben we vastgesteld dat op al deze onderdelen vooruitgang is geboekt en daarom gaan we door in deze ontwikkeling.

Speerpunten:
 • Leerlingen actiever bij de lessen betrekken door gebruik te maken van activerende werkvormen.
 • Meer differentiëren naar niveau, maar ook naar werkvorm of verwerkingsvorm.
 • Leerlingen meer motiveren door gevarieerdere lessen.
 • Een goede balans zoeken tussen digitaal leren en via een papieren vorm.
 • Leerlingen leren door samenwerken en in een uitdagende omgeving, bij voorkeur in verbinding met de praktijk.
 • Leerlingen krijgen meer zeggenschap over hun eigen leerproces, bijv. door het bijhouden van een digitaal portfolio.
 • Loopbaanleren is een rode draad door ons lesprogramma

Een aantal belangrijke, praktische zaken op een rijtje:
 • De iPad wordt door ouders zelf betaald, maar via school aangeschaft. De iPad is daarmee het bezit van de ouders (of leerling). Door ouders zelf de keuze te geven voor onderwijs met of zonder eigen iPad, houden we ons aan de wet over de ouderbijdrage digitale leermiddelen.
 • Er is ook een mogelijkheid de iPad in termijnen te betalen; hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de diensten van Stichting Leergeld voor de aanschaf of via school een leen-iPad te gebruiken.
 • De iPad wordt in een beheermodule geplaatst, zodat de leerlingen apps die op school gebruikt worden niet zelf hoeven aan te schaffen. Bovendien kan de docent dan bepaalde apps blokkeren tijdens de les, of met een leerling meekijken om zo feedback te geven op gemaakt werk. Dat doen we met het programma Zuludesk. Dat programma biedt ook ouders mogelijkheden om thuis het beheer van het apparaat te verzorgen (https://www.zuludesk.com/nl/features/zuludesk-parent/).
 • Sommige vakken werken geheel digitaal, maar voor de meeste vakken wordt nog gebruik gemaakt van gewone boeken, aangevuld met digitale toepassingen. (blended learning)
 • De docenten die in deze klassen les geven, hebben allemaal training gehad in digitale didactiek (het lesgeven met behulp van digitale middelen).

Effent is met dit project betrokken bij het Leerlab Digitale Didactiek, een landelijk project van de VO-raad. Hierin werken scholen samen aan het verbeteren van hun onderwijs, op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT.